Thẻ: khuônພຄວນtiếng

“pho khuôn”(ພໍຄວນ)tiếng Việt Lào-“Khá” “Vừa phải” “một cách đáng kể”tiếng Lào|tieng lao tieng viet

“pho khuôn”(ພໍຄວນ)tiếng Việt Lào-“Khá” “Vừa phải” “một cách đáng kể”tiếng […]

Xem thêm
Theme này Mượn từ Anh Tòng của LarTheme
Site Map Site Map