vẽ tranh ngày 20/11 biểu diễn văn nghệ / phong cách anime chibi/ how to draw anime cute ( P2)

vẽ tranh ngày 20/11 biểu diễn văn nghệ / phong cách anime chibi/ how to draw anime cute ( P2) | Tilado.edu.vn#vẽtranhnhàgiáoviệtnam#vẽtranh2011#vẽ2011
Ngày 20/11 – Ngày để chúng ta gửi những tình cảm tri ân đến những người đã dìu bước chúng ta trên con đường tri thức.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, mình gửi đến các bạn video vẽ tranh đề tài ngày 20/11 biểu diễn văn nghệ , với phong cách anime dễ thương. Chúc thầy cô có 1 ngày 20/11 thật vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa!!
*******************
Nhớ tặng mình 1 like, chia sẻ, nhấn ĐĂNG KÝ để xem video tiếp theo của mình nha😀😀
Đừng quên để lại bình luận bạn muốn mình vẽ tranh anime nào tiếp theo nha!!
Cám ơn bạn rất nhiều❤❤
*****************
music to Roa:
Chill:

Summer madness:

Walk around:

source: https://tilado.edu.vn/

Xem thêm Cách Vẽ Tranh ở : https://tilado.edu.vn/hoc/ve-tranh/

Categories: book, Chưa phân loại, Học, Ngoại Ngữ, Suy Ngẫm, Tiếng Anh, Tiếng Lào, Tiếng Thái, Truyện, Truyện Cổ Tích, Truyện Cười, Vẽ Tranh,
Tags: 123quot, 22TIẾT, 23BÀI, 33m, 3chaistranning, 5Gຮຽນພາສາຫວຽດຟາກກດຕດຕາມແນ, 6Nguyên, 7Nguyên, ẩm, amp, ăn, Anh, ANTG, áo, áp, app, Bài, bạn, bằng, Bât, Bảy, bẻAnnie, Bên, , Bịch, Biện, biết, , bóc, BỤI, Bun, buôn, các, Cách, cái, Cảm, CAMPUCHIA, cần, càng, cảnh, cao, cấp, câu, cày, chả, Chăm, Chăn, Channel, chào, Châu, chay, chỉ, Chiến, chính, cho, Chơi, chủ, chuẩn, chúc, chuối, chương, chuyển, , côgáiLào, con, công, cover, Covid19, , của, cụm, cùng, cuộc, cuối, Dad, dẫn, dấu, dạy, dâytừ, dịch, dtuTV, dữ, dục, Dụng, Duy, Đà, Đại, Đang, Đánh, đất, ĐCMampN, đề, đếm, đến, đẹp, ĐH, đi, điển, đieu, đình, Độ, đọc, đổi, đơn, động, ĐỨA, được, đường, EP1, ep1ຊວຍວຽກພແມGiúp, ep1ສບກງກນຂາມພາສາລາວtieng, ep2Gia, ep2ໝາ, EP45, EP86, Gái, gặp, ghép, , gia, giản, gianngàytháng, giao, giáp, giây, Giới, GIÙ, Góc, gọi, haha, hai, hành, HÁT, hậu, Hay, hệ, HIỂU, Hmong, , Hoa, Hoàng, học, hỏi, hợp, hợptieng, HUẾ, hướng, huyện, Indonesia, iphone, kẹo, Khả, KHÁC, khái, Khám, Khắp, khẩu, khét, khi, Khmer, Khoa, KHÔN, không, KIM, Kinh, , LẠC, Lái, làm, lãnh, Lào, Làohoc, Làoquot, Laos, Làotieng, LàoViệt, Làoຂະໜາດ, Làoຄອບຄວຂອງຂອຍ, Làoຖາແມນ, Làoນບມນບ, Làoບດສນທະນາກຽວກບການບອກທາງ, Làoວທໃຊວນນະຍດtieng, Làoຮາງກາຍຄນເຮາtieng, Làoເວລາ, lậu, , LỊCH, liệu, loại, lời, Lòng, lớp, Luckylife, LuckylifeLivekinh, lương, Lưu, , Mại, Màn, mật, máy, mẹ, Mẹo, Mercedes, mẹtieng, miễn, Min, Mình, MLP, mọi, Móng, một, MTP, mua, Mười, Muống, MUSIC, năm, NamນກສກສາລາວໄປເຮດຫວຽດນາມຢຫວຽດນາມEp1เดกเสบเหวยดนาม, năng, NDTP, nên, Nếu, ngắn, ngày, Nghề, Nghèo, ngheເວາລາວກວນໆ, nghĩa, nghiệm, Nghiệp, ngờ, Ngoại, ngôn, ngữ, ngữĐHQGHN, người, người31, nguyên, Nhạc, nhận, nhanh, NHẬT, nhỉ, nhịp, nhớ, nhóm, nhộn, như, những, niệm, nói, NTN, NTTU, NTTUNgười, núi, nước, NVT123, , Official, ông, phá, phải, Phạm, Phần, Phanh, phát, phí, Phim, Phong, Phoumphithut, phụ, phui, PLG, Pug, QUA, quần, Quốc, quotchạy, quotHùng, quotTiếng, quotXỏ, Quy, quyết, Rau, react, RSIIndicator, RUBIK, sách, sai, Sấm, SamTai, sân, sang, sanh, sao, sau, seng, Sét, shine, Shopping, sinh, số, Sôi, SƠN, sống, special, store, studio, sứ, sung, tăc, tai, Tâm, Tân, Tập, , tên, tết, Thách, Thái, thậm, thân, tháng, thanh, Thầy, thể, thêm, thì, thiệu, thiquot, thoại, thời, Thông, Thủ, thuật, thực, thuốc, Thương, Thut, thủy, Tỉ, tịch, TIỀN, Tiếng, tiếp, TÌM, tin, Tính, tínhtieng, TNTV, , Tốc, tôi, Tổng, Tony, TỌP, trái, Travel, trên, Tri, trình, TRÔI, trong, trực, Trung, Trường, Từ, tuần, TÙNG, tươi, tưởng, tuyếncha, ULIS, , vài, vân, Vang, vật, vậy, về, Ven, , VIDEO, việc, viên, Vieng, việt, viet12, việtLào, vietlearn, Việtthay, Vios, VLCO, VlogEP1, Vlogs, vóc, Với, VTV4, vui, vùng, xác, Xoay, xoquot, xúc, xưng, yêu, ກະຮກຄເກາ, ການທກທາຍກນໃນພາສາຫວຽດນາມ, ການສກສາ, ການເອນຊສດຕາງໆ, ຄວາມລບຂອງຫວໃຈ, ຄຳສບແຕລະຂະແຫນງ, ຄຳເວາກຽວກບຄວາມຮກໃນພາສາຫວຽດນາມ, ຊຳບໜຳ, ດງາມ, ຕອນທ, ຕາຕະລາງຕວອກສອນຫວຽດHọc, ຖກຕອງທສດHọc, ນກສກສາລາວທຽວທະເລຫວຽດນາມ, ນກສດ, ບນປໃໝລາວ, ບອກທາງ, ປຂອງການຮຽນພາສາຫວຽດນາມ, ປະສບການ, ພາສາຫວຽດtieng, ພາສາຫວຽດtienglaotiengviet, ພເສດ, ລດຊະນດຕາງໆ, ວນນະຍດພາສາລາວ, ວຽງຈນເຊນເຕ, ສາຍໃຈລາວຫວຽດ, ຫວຂ, ອາລມ, ຮຽນຄາສບຜານບດຂາວ, ຮຽນຄຳສບກຽວກບພະຍາດໂຄວດ19, ຮຽນພານສາຫວຽດອງກດEp18, ຮຽນພາສາລາວ, ຮຽນພາສາຫວຽດ, ຮຽນພາສາຫວຽດນາມ, ເກອລ, ເຄອງນງຮມ, ເວລາວນເດອນປ, ແປຫວຽດ, ໃນພາສາລາວtiếng, ໃຫຄນຫວຽດຟງSipheng, ໃຫມທສດ,
Hướng dẫn dùng phần mềm từ điển Việt Lào
Duyên Giải Đáp Câu Hỏi Ep6. || Tiếng Thái Không Khó || Cindy V.
Tác giả

Hello, Yến Nhi tổng hợp các kiến thức chia sẻ các bạn. Nếu hay thì nhớ Share để ủng hộ Nhi nhén !!! Yêu cả nhà <3

Bình luận

gió xanh TV

Quá dễ thương😍😍😍😍😍😍

Trả lời

Nguyễn Yến Vy

Chị vẽ đẹp và dễ thương quá ❤️❤️

Trả lời

Nguyễn Yến Vy

Chị vẽ đẹp và dễ thương quá ❤️❤️

Trả lời

Alex Le

Sooooo Cute!!!!!

Trả lời

Mê Đọc truyện

Tranh rất đẹp

Trả lời

thanh tuom Pham

Đẹp quá đi dễ thương nữa

Trả lời

Kỳ Duyên

Cảm ơn chị

Trả lời

LZD ART

Wow… Nice drawing 😊❤

Trả lời

Thành công Đặng

Tìm tranh 20/11 diễn văn nghệ mấy ngày nay mới gặp !! Cám ơn ad nhiều nhiều nhe 😍😍😍😍

Trả lời

Giàu Nguyên

Tranh đẹp quá💓💓💓 vừa ý nghĩa vừa đáng yêu

Trả lời

alo

Dễ thương quá đi 😘😘😘😘

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.

Theme này Mượn từ Anh Tòng của LarTheme
Site Map Site Map