Hướng dẫn vẽ tỉnh vật lọ và quả Phần I ( vẽ hình )/ NC Plan

Hướng dẫn vẽ tỉnh vật lọ và quả Phần I ( vẽ hình )/ NC Plan | Tilado.edu.vnVideo hướng dẫn vẽ tỉnh vật lọ và quả , vẽ từng bước bài tỉnh vật , lọ và quả. mỹ thuật 7, mỹ thuật 8

*** Phần vẽ màu của video có vào tối thứ bảy. các em đón em tham khảo nha.

source: https://tilado.edu.vn/

Xem thêm Cách Vẽ Tranh ở : https://tilado.edu.vn/hoc/ve-tranh/

Categories: book, Chưa phân loại, Học, Ngoại Ngữ, Suy Ngẫm, Tiếng Anh, Tiếng Lào, Tiếng Thái, Truyện, Truyện Cổ Tích, Truyện Cười, Vẽ Tranh,
Tags: 123quot, 22TIẾT, 23BÀI, 33m, 3chaistranning, 5Gຮຽນພາສາຫວຽດຟາກກດຕດຕາມແນ, 6Nguyên, 7Nguyên, ẩm, amp, ăn, Anh, ANTG, áo, áp, app, Bài, bạn, bằng, Bât, Bảy, bẻAnnie, Bên, , Bịch, Biện, biết, , bóc, BỤI, Bun, buôn, các, Cách, cái, Cảm, CAMPUCHIA, cần, càng, cảnh, cao, cấp, câu, câulive, cày, chả, Chăm, Chăn, Channel, chào, Châu, chay, chỉ, Chiến, chính, cho, Chơi, chủ, chuẩn, chúc, chuối, chương, chuyển, , côgáiLào, con, công, cover, Covid19, , của, cụm, cùng, cuộc, cuối, Dad, dẫn, dấu, dạy, dâytừ, dịch, diệt, dtuTV, dữ, dục, Dụng, Duy, Đà, Đại, Đang, Đánh, Đập, đất, ĐCMampN, đề, đếm, đến, đẹp, ĐH, đi, địa, điển, đieu, đình, Độ, đọc, đổi, đơn, động, ĐỘT, ĐỨA, được, đường, EP1, ep1ຊວຍວຽກພແມGiúp, ep1ສບກງກນຂາມພາສາລາວtieng, ep2Gia, ep2ໝາ, EP45, EP86, Gái, gặp, gây, ghép, , gia, giản, gianngàytháng, giao, giáp, giây, Giới, GIÙ, GỠ, Góc, gọi, haha, hai, hạn, hành, HÁT, hậu, Hay, hệ, Hiệp, HIỂU, Hmong, , Hoa, Hoàng, học, hỏi, hợp, hợptieng, HUẾ, hướng, huyện, Indonesia, iphone, kẹo, Khả, KHÁC, khái, Khám, Khắp, khẩu, khét, khi, Khiến, Khmer, Khoa, KHÔN, không, KÍCH, KIM, Kinh, , LẠC, Lái, làm, lãnh, Lào, Làohoc, Làoquot, Laos, Làotieng, LàoViệt, Làoຂະໜາດ, Làoຄອບຄວຂອງຂອຍ, Làoຖາແມນ, Làoນບມນບ, Làoບດສນທະນາກຽວກບການບອກທາງ, Làoວທໃຊວນນະຍດtieng, Làoຮາງກາຍຄນເຮາtieng, Làoເວລາ, lậu, , LỊCH, liệu, loại, lời, lớn, Lòng, lớp, Luckylife, LuckylifeLivekinh, lương, Lưu, , Mạc, Mại, Màn, mật, máy, mẹ, mekong, Mẹo, Mercedes, mẹtieng, miễn, Min, Mình, MLP, mọi, Móng, một, MTP, mua, Mười, Muống, MUSIC, năm, NamນກສກສາລາວໄປເຮດຫວຽດນາມຢຫວຽດນາມEp1เดกเสบเหวยดนาม, năng, nào, NDTP, nên, Nếu, ngắn, ngày, Nghề, Nghèo, ngheເວາລາວກວນໆ, nghĩa, nghiệm, Nghiệp, ngờ, Ngoại, ngôn, ngữ, ngữĐHQGHN, người, người31, nguy, nguyên, Nhà, Nhạc, nhận, nhanh, NHẬT, nhỉ, nhịp, nhớ, nhóm, nhộn, như, những, niệm, nói, NTN, NTTU, NTTUNgười, Nụ, núi, nước, NVT123, , Official, ông, phá, phải, Phạm, Phần, Phanh, phát, phí, Phim, Phong, Phoumphithut, phụ, phui, PHÚT, PLG, Pug, QUA, quần, Quốc, quotchạy, quotHùng, quotTiếng, quotXỏ, Quy, quyết, Rau, react, RSIIndicator, RUBIK, Rụng, sách, sai, Sấm, SamTai, sân, sang, sanh, sao, sau, seng, Sét, shine, Shopping, SIÊU, sinh, số, Sôi, SƠN, sống, special, store, studio, sứ, sung, tăc, tai, Tâm, Tân, Tập, , tên, tết, Thách, Thái, thậm, thân, tháng, thanh, Thầy, thể, thêm, thì, thiệu, thiquot, thoại, thời, Thông, Thủ, thuật, thực, thuốc, Thương, Thut, thủy, Tỉ, tịch, TIỀN, Tiếng, tiếp, tiêu, TÌM, tin, Tính, tínhtieng, TNTV, , Tốc, tôi, Tổng, Tony, TỌP, trái, Travel, trên, Tri, trình, TRÔI, trong, trực, trùm, Trung, Trường, Từ, tuần, TÙNG, tươi, tưởng, túy, tuyếncha, ULIS, , vài, vân, Vang, vật, vậy, về, Ven, , VIDEO, việc, viên, Vieng, việt, viet12, viethoc, việtLào, vietlearn, Việtthay, Vios, VLCO, VlogEP1, Vlogs, vóc, Với, VTV4, VỤ, vui, vùng, xác, xây, Xoay, xoquot, Xuân, xúc, xưng, yêu, ກະຮກຄເກາ, ການທກທາຍກນໃນພາສາຫວຽດນາມ, ການສກສາ, ການເອນຊສດຕາງໆ, ຄວາມລບຂອງຫວໃຈ, ຄຳສບແຕລະຂະແຫນງ, ຄຳເວາກຽວກບຄວາມຮກໃນພາສາຫວຽດນາມ, ຊຳບໜຳ, ດງາມ, ຕອນທ, ຕາຕະລາງຕວອກສອນຫວຽດHọc, ຖກຕອງທສດHọc, ນກສກສາລາວທຽວທະເລຫວຽດນາມ, ນກສດ, ບນປໃໝລາວ, ບອກທາງ, ປຂອງການຮຽນພາສາຫວຽດນາມ, ປະສບການ, ພາສາຫວຽດtieng, ພາສາຫວຽດtienglaotiengviet, ພເສດ, ລດຊະນດຕາງໆ, ວນນະຍດພາສາລາວ, ວຽງຈນເຊນເຕ, ສາຍໃຈລາວຫວຽດ, ຫວຂ, ອາລມ, ຮຽນຄາສບຜານບດຂາວ, ຮຽນຄຳສບກຽວກບພະຍາດໂຄວດ19, ຮຽນພານສາຫວຽດອງກດEp18, ຮຽນພາສາລາວ, ຮຽນພາສາຫວຽດ, ຮຽນພາສາຫວຽດນາມ, ເກອລ, ເຄອງນງຮມ, ເວລາວນເດອນປ, ແປຫວຽດ, ໃນພາສາລາວtiếng, ໃຫຄນຫວຽດຟງSipheng, ໃຫມທສດ,
#Học_Tiếng_Thái_Online: Sách Tự Học Tiếng Thái ở Nhà (#sách_tiếng_Thái)
Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp với Người Nước Ngoài – Bài 1: What's your name?
Tác giả

Hello, Yến Nhi tổng hợp các kiến thức chia sẻ các bạn. Nếu hay thì nhớ Share để ủng hộ Nhi nhén !!! Yêu cả nhà <3

Bình luận

Nguyen Hieu

Chả thấy phác hình đâu

Trả lời

Nguyen kiet

Không hiểu sao mình lên lớp 6 lại vẽ tệ hơn cấp 1

Trả lời

Ut Tran

Quá đẹp 🤩 chị

Trả lời

như Tran

Thay oi o lop em la nguoi ve dep nhat nhung tu hi co ban moi vao thi ko con nhu vay nua em buon lam😳😳😳

Trả lời

Thoa Bui

Xấu quá ạ

Trả lời

Thủy Bùi

Đp vậy luôn ạ

Trả lời

trung đoàn tiến

cảm ơn thầy đã giúp em vẽ được một bài tĩnh vật đẹp

Trả lời

Bảo Nguyễn

a đù đc của nó đấy

Trả lời

Nga Tran

Đẹp quá thầy ơi

Trả lời

Anh Lò

Đẹp quá thầy ơi

Trả lời

Kim Kuyng-Won

đẹp quá ạ.

Trả lời

Mạch Phúc

Đẹp quá luôn à

Trả lời

Thai Trang

Em vẽ được rồi

Trả lời

Aŋh Ngᴜyễn

Đẹp quá thầy ưi (๑•̀ㅂ•́)👍

Trả lời

Cầm Nguyễn

Thầy vẽ đẹp quá

Trả lời

Tu Phan

Thầy vẽ kiểu đó thì em vẽ bằng niềm tin luôn

Trả lời

Hoàng Nhi

có ai chơi free fire ko

Trả lời

Hoàng Nhi

:((

Trả lời

Hoàng Nhi

-_-

Trả lời

Van Nguyen

Đẹp 🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒🖒

Trả lời

Thắm Hồ

Thầy vẽ đẹp quá

Trả lời

Duy Anh Trần Lê

Thầy vẽ đẹp quá . Kể cả em có vẽ 1000lần cũng ko bằng 1lần thầy vẽ

Trả lời

Suzuki Hanakoღ

Love thầy

Trả lời

Thơm Đặng

thầy làm về lớp 4 đi thầy

Trả lời

frjnh Duy

Thầy ơi em cảm ơn ạ em thi vẽ tranh đc điểm 9 ạ

Trả lời

Hoàng Kha TV

Kích thước bao nhiêu vậy thầy?

Trả lời

katana vn

Đẹp qué luôn

Trả lời

Lan Pham

Thầy ơi, thầy có thể vẽ cho em tham khảo về bình có hoa được không thầy

Trả lời

ÔNG LE TV

Vẽ tranh đẹp đấy những ve vào giấy thì xấu

Trả lời

KAI vn

Tp mobile.com

Trả lời

Kim Tho Nguyen

Tôi rất thích mĩ thuật lớp 5😊😊😇😇😉

Trả lời

ID Quang bênh ID

Quá đẹp

Trả lời

Phúc Ngọc

Đep quá

Trả lời

van luan

Thầy dạy trường nào

Trả lời

Hà Hà

Quá đẹp luôn thầy

Trả lời

Nam Lê nhật

Nhờ thầy mà e đã vẽ thành công . Em cảm ơn thầy nhìu ạ

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.

Theme này Mượn từ Anh Tòng của LarTheme
Site Map Site Map