Tin tức

Tự tạo phiếu bài tập và đề kiểm tra sử dụng ngân hàng nội dung phong phú của Tilado

Với Tilado, bạn có thể dễ dàng tạo ra các phiếu bài tập/đề kiểm tra Toán rồi sử dụng. Các bước bao gồm:

- Cloud school -> Tạo phiếu BT/đề KT

- Chọn câu hỏi theo 1 trong 3 cách:

  +) Cách 1: Kéo thả

  +) Cách 2: Bấm vào "Thêm vào vùng đánh dấu"

  +) Cách 3: Click đúp vào câu hỏi

Sau khi tạo phiếu, bạn có thể giao phiếu bài tập này cho:

- Giao cho học sinh trong lớp

- Giao cho tài khoản con

Chúc bạn có nhiều trải nghiệm thú vị với Tilado.

Back to Top